Výzva 1 Vytlačiť

Miestna akčná skupina MAS LEV, o.z. vyhlasuje výzvy na prekladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok (projektov) z Programu rozvoja vidieka SR 2007-2013 v rámci implementácie integrovanej stratégie rozvoja územia
"Levočský región - perla Spiša ...................... a sen sa stane skutočnosťou!"

Termín vyhlásenia výziev:
11.12.2009

Oprávnenosť miesta realizácie projektu (územné vymedzenie):
Žiadatelia môžu predkladať projekty a žiadať o NFP v prípade, že majú trvalé bydlisko, sídlo, alebo prevádzku v katastrálnom území týchto 31 obcí:

Baldovce, Beharovce, Bijacovce, Brutovce, Bugľovce, Dlhé Stráže, Doľany, Domaňovce, Dravce, Dúbrava, Granč-Petrovce, Harakovce, Jablonov, Klčov, Korytné, Kurimany, Levoča, Nemešany, Nižné Repaše, Oľšavica, Ordzovany, Pavľany, Poľanovce, Pongrácovce, Spišské Podhradie, Spišský Štvrtok, Studenec, Torysky, Uloža, Vyšné Repaše 

Bližšie informácie k výzvam Vám poskytneme v Kancelárii MAS LEV, o.z. - Námestie Majstra Pavla 28, 05401 Levoča, tel.: +421 53 46 99 065
Kontaktné osoby:
Ing. Andrea Hradiská - 0903 449 327, Táto e-mailová adresa je chránená pred spambotmi. Ak ju chcete vidieť, je potrebné aby ste mali zapnutý JavaScript.
Ing. Katarína Pjataková - 0903 641 645, Táto e-mailová adresa je chránená pred spambotmi. Ak ju chcete vidieť, je potrebné aby ste mali zapnutý JavaScript.
Ing. Zuzana Šínová - 0903 641 645, Táto e-mailová adresa je chránená pred spambotmi. Ak ju chcete vidieť, je potrebné aby ste mali zapnutý JavaScript.
Bc. Jana Iľašová - 0903 641 645, Táto e-mailová adresa je chránená pred spambotmi. Ak ju chcete vidieť, je potrebné aby ste mali zapnutý JavaScript.

Výzva č.1/1.1 ISRÚ/2009
opatrenia 1.1 Podpora vzdelanostného a kvalifikačného rozvoja ľudských zdrojov pre potreby vidieckeho
cestovného ruchu s dôrazom na osvetu a informovanosť verejnosti

 - žiadosť o nenávratný finančný príspevok
 - tabuľková časť
 - neoprávnené výdavky
 - metodický pokyn

Výzva č.1/4.1 ISRÚ/2009
opatrenia 4.1 Podpora infraštruktúry zabezpečujúcej zvýšenie kvality života na vidiek, vytvárajúcej priestor pre kultúrne
a spoločenské vyžitie so zámerom udržania miestnych obyvateľov na vidieku a inovácii ich osobnostného rozvoja

 - žiadosť o nenávratný finančný príspevok
 - tabuľková časť
 - neoprávnené výdavky

Výzva č.1/4.2 ISRÚ/2009
opatrenia 4.2 Zatraktívnenie vidieckeho prostredia podporou úpravy, obnovy a rozvoja obcí

 - žiadosť o nenávratný finančný príspevok
 - tabuľková časť
 - neoprávnené výdavky


Ostatné dokumenty:

Usmernenie pre administráciu osi 4 Leader verzia 1.3
Dodatok č. 1 k usmerneniu
Dodatok č. 2 k usmerneniu
Dodatok č. 3 k usmerneniu
Dodatok č. 4 k usmerneniu
Príručka pre žiadateľa o NFP z PRV SR 2007 - 2013
Príloha č. 4
Príloha č. 5

Príloha č. 6
Doplňujúce usmernenia pre konečného prijímateľa
Kritéria spôsobilosti
Program rozvoja vidieka 2007 - 2013