Home Samosprávy regiónu MAS Kurimany
Správa zo školenia potencionálnych členov MAS PDF Vytlačiť E-mail

 

V súčasnom programovacom období 2007 – 2013 SR podporuje rozvoj vidieka z Programu rozvoja vidieka, kde sa osobitne prioritná os 4 venuje prístupu LEADER. Pre úspešné uplatnenie všetkých postupov a čerpanie finančných prostriedkov je nutné, aby Riadiaci orgán zabezpečil generovanie projektov a aktivít priamo v jednotlivých regiónoch SR. Pre naplnenie týchto cieľov musia byť vyškolení potencionálni členovia MAS, ktorí budú pôsobiť ako aktivizujúce prvky v oblasti rozvoja vidieka vo svojom území. Ich aktivity by mali smerovať k rozvoju vidieka, miestnych občanov, ktorí majú možnosti, schopnosti alebo idey na zlepšenie životnej úrovne na vidieku. Dňa 14.1.2008 sa traja experti územia okresu Levoča zúčastnili dvoj - dňového školenia MAS realizovaného medzinárodnou konzultačnou spoločnosťou EUFC. Cieľom realizácie školenia bola príprava potenciálnych členov miestnych akčných skupín (MAS), ktorých úlohou bude predovšetkým reálna aktivita pri tvorbe projektov v oblasti prístupu LEADER, vytváranie sociálno-ekonomických partnerstiev v danom regióne, s aktívnou účasťou pri procesoch implementácie a realizácie jednotlivých aktivít týkajúcich sa rozvoja vidieka.

Tento kurz sa konal v Ľubovnianskych kúpeľoch, kde sa Ing. Andrea Hradiská – riaditeľka CPK Levoča, Ing. Katarína Pjatáková - regionálny expert CPK LE a Ing. Iveta Polláková – riaditeľka združenia Spišský hrad – Podbranisko zúčastnili tréningov softskills a hardskills. V rámci týchto cvičení sa pod odborným vedením psychológa celý jeden deň venovali tvoreniu tímov, partnerstvu a spolupráci. Druhý deň bol pod vedením odbornej školiteľky venovaný tvorbe strategických dokumentov metódou typu LEADER. Keďže zúčastnení experti danej pracovnej skupiny už vypracovanie stratégie mali za sebou, očakávali ďalšie nové informácie o kritériách MAS. Tie však neboli prítomným poskytnuté, keďže ešte nie sú na svete z národnej úrovne. Kolektívne riešenie zadaných úloh však pre zopakovanie pomohlo a doviedlo k poznaniu, že nové pohľady expertov z rôznych regiónov na každý jeden problém bol prospešný.

Ďalšou dôležitou časťou stretnutia bol posledný výber účastníkov školení pre manažérov MAS v Rakúsku a Čechách. Do užšieho výberu sa už v predošlých kolách dostali z Prešovského kraja štyria experti. Medzi nimi boli aj Ing. Andrea Hradiská – riaditeľka CPK Levoča a Ing. Katarína Pjatáková, regionálny expert CPK Levoča. Posledné výberové kolo pozostávalo z časti interview, ktorého vyhodnotenie predurčí, kto bude účastníkom dôležitých manažérskych školení v Rakúsku a Čechách. S potešením však môžeme poznamenať, že vybratí budú traja zo štyroch, čo znamená, že z nášho regiónu tam aspoň jeden expert určite už bude a tým zvýši pravdepodobnosť získania prostriedkov z PRV pre riešené územie.

Spracoval: Ing. Katarína Pjatáková, regionálny expert CPK Levoča
 
, Powered by Joomla!; Joomla templates by SG web hosting