Home Samosprávy regiónu MAS Doľany
Správa o priebehu a výsledku výberového konania pre MAS LEV, o.z. PDF Vytlačiť E-mail

 

V dňoch 25.9.2008, 30.9.2008 a 1.10. 2008 sa uskutočnil v dopoludňajších, aj popoludňajších hodinách proces výberu uchádzačov o zamestnanie pre novovytvorené občianske združenie MAS LEV, o.z. Spôsob realizácie bol možno pre viacerých zúčastnených minimálne zvláštny, keďže o tom, čo tvrdili o sebe v životopisoch a svojich žiadostiach museli presvedčiť vypracovaním pätnástich úloh testu. Do výberového konania sa prihlásilo 30 záujemcov, ktorí svoje spracovanie testov odovzdali s výrazne odlišnou úrovňou.

Najčastejším problémom a chybou, ktorú sme postrehli, bola nepripravenosť na tento typ výberového konania, s najvyšším dôrazom na nepoznanie našej organizácie.

Každá úloha mala svoje opodstatnenie a pohrávala sa s rôznymi zisteniami.

Štruktúra zisťovaných znalostí, vedomostí a skúseností je uvedená nižšie:

1. úloha bola o zvládnutí vyhľadania informácie, ktorá nemala byť spracovaná ako správa, ale výstižnou formou uvedená podstata.

2. úloha predstavovala zistenie schopnosti spracovať jednoduchú kalkuláciu spojenú so zaškolením podnikateľských subjektov so zistením, či je uchádzač schopný pracovať v programe Excel a či má predpoklad pripravovať rozpočty do projektov samostatne.

V 3. úlohe sme zisťovali schopnosť samostatne uvažovať a postupovať pri práci s klientom.

4. úlohou sme odhaľovali schopnosť „predať“ svoje služby našej organizácii i to, či majú uchádzači blízky vzťah k tretiemu sektoru, ktorý je i o dobrovoľnej práci v prospech verejnosti.

5. úlohou sme skúšali zručnosť spracovať tabuľku vo WORDE. (mnohí bez rozmýšľania len kopírovali iné tabuľky a to bez uvedenia zdroja, čo bolo mimoriadne závažné)

6. úloha skúšala zručnosti pracovať v programe PowerPoint, ale aj estetické cítenie a schopnosť prezentácie.

7. úloha bola teoretická, avšak nešlo nám o poučky, skôr o to, čím aktuálnym sa zaoberá naša organizácia.

8. úloha preverovala schopnosti manažérsky a najmä samostatne vystupovať a zvládnuť tzv. self-manažment, time-manažment a prácu v tíme.

9. úloha bola zameraná na odhalenie silných a slabých stránok „svojho JA“ a vycítiť prípadnú príležitosť.

10. až 12. úlohu sme smerovali na záujemcov o pozíciu účtovníka.

13. úloha bola zameraná na zistenie primeranosti sebavedomia po ukončení celkovej práce.

14. úloha nadväzovala na predchádzajúce, kde sme opäť zisťovali schopnosť vedieť finančne oceniť sa na základe preukázaných vedomostí, či zručností i Vaše primerané vlastné sebahodnotenie.

15. úloha bola viac-menej formálna.

Okrem iného sme sledovali celkové správanie sa pri vstupe do kancelárie, prirodzené sebavedomie, keďže náš tím musí byť jeden celok, musí ťahať za jeden povraz, musí vedieť podržať jeden druhého a pod. S tým súvisí i schopnosť zapadnúť do už zabehnutého kolektívu svojimi prirodzenými vlastnosťami. Tiež sme pozorovali celkový imidž a prvý dojem pri uchádzaní sa o zamestnanie. A v rámci testu a vyjadrení sme sledovali tiež úprimnosť a schopnosť byť tvoriví. To znamená, ak bol niekto na rovnakej vedomostnej úrovni a preukázal zhruba rovnaké zručnosti, potom sme vyberali toho uchádzača, ktorí sa nám najviac javil ako vhodný do kolektívu svojimi povahovými črtami.

Posledné konštatovanie je, že na pozíciu projektového manažéra a administratívneho asistenta nespĺňal nikto nami vysoko stanovené štandardy pre toto povolanie, avšak komisia zložená z 5 pracovníkov CPK Levoča napokon rozhodla o tom, že zručnosti a vedomosti preukázané v teste boli u 6 zúčastnených dostatočné na to, aby ich pod našim vedením a zaškolením dokázali využiť v prospech nielen oboch organizácií (CPK Levoča a MAS LEV, o.z.), ale i v prospech celého územia okresu Levoča. Z 30 uchádzačov boli do databázy pre potenciálnych spolupracovníkov pridaní v tomto poradí tieto osoby:

  1. Lucia Valková
  2. Mgr. Anna Gmucová
  3. Martina Kuníková
  4. Andrea Lesňáková
  5. Ivan Demočko
  6. Ing. Martina Trunková

Spracovala:
Ing. Andrea Hradiská
riaditeľ CPK Levoča
predseda MAS LEV, o.z.


 
, Powered by Joomla!; Joomla templates by SG web hosting