Home Samosprávy regiónu MAS Dlhé Stráže
Stručná správa z 2. zasadnutia VZ zo dňa 25. 11. 2008 PDF Vytlačiť E-mail


Dňa 25.11.2008 sa konalo v poradí druhé zasadnutie VZ MAS LEV, o.z. vo veľkej zasadačke MsÚ Levoča. Podujatia sa zúčastnilo 63 % všetkých členov združenia a 9 hostí, z ktorých niektorí mali záujem stať sa novou súčasťou iniciatívy. Pritom každý bod programu bol podrobne zanalyzovaný zo strany organizátorov stretnutia, k čomu sa viedla bohatá diskusia. Zasadnutie sa napokon uznieslo na vstupe 7 nových členov do MAS LEV, o. z. a zobralo na vedomie výsledky všetkých bodov programu, ktorými boli:

  1. Aktuálne informácie o stave spracovanej žiadosti o nenávratné finančné zdroje stratégie pred jej podaním na Riadiaci orgán (nový doplnok k usmerneniam o administrácií osi 4 Leader a jeho premietnutie do stratégie MAS)
  2. Opatrenia a aktivity v zmysle nových inštrukcií, predbežný harmonogram výziev pre konečných príjemcov podpory,  finančná alokácia na opatrenia a spolufinancovanie
  3. Informácia o výsledkoch výberového konania na pozície pracovníkov kancelárie MAS a stanovisko Správnej rady MAS LEV, o. z.
  4. Schválenie vstupu nových členov MAS
  5. Informácia o partnerskej spolupráci s MAS v ČR a MAS v PĽR
  6. Správa o stave uznesení obecných zastupiteľstiev a úhrad členských príspevkov
  7. Informácia o finančných výdavkoch čerpaných z účtu MAS
  8. Informácia o stanovisku VÚC PSK k podpore MAS LEV, o.  z.
  9. Zmluva o podnájme s MAS

Ing. Katarína Pjatáková
manažér MAS LEV, o.z.
 
, Powered by Joomla!; Joomla templates by SG web hosting