Home Samosprávy regiónu MAS Baldovce
3. zasadnutie Valného zhromaždenia MAS LEV, o.z. zo dňa 20.08.2009 PDF Vytlačiť E-mail


Dňa 20.08.2009 sa konalo v poradí tretie oficiálne zasadnutie členov MAS LEV, o.z. Toto stretnutie začalo nezvyčajne, pretože na úvod rozprávali nie naši členovia MAS, ale vzácna návšteva z krajín 3. sveta a Španielska. Títo ľudia hodnotili našu Integrovanú stratégiu rozvoja územia a úroveň partnerstva MAS (bližšie viď Zahraničná návšteva). Na zasadnutí prezentovali celú hodinu svoje analýzy a výstupy, pričom ozrejmili členom MAS, že úspešnosť MAS v 1. kole výberu bola daná ozaj kvalitnou prípravou a spracovaním stratégie.

Po ukončení ich dlhšieho predslovu sa začal pôvodný plán Valného zhromaždenia. Dostali sme sa k organizačným záležitostiam MAS – ky. V prvom rade bol daný návrh na voľbu predsedu Monitorovacieho výboru (Ing. Iveta Polláková) s predbežným súhlasom zúčastnených členov. Výbor nato dostal za úlohu vypracovať Plán monitoringu implementácie stratégie. Prítomní boli ďalej oboznámení o spôsobe volieb do Hodnotiacej komisie v rámci každej aktuálnej výzvy, pričom ten bol jednohlasne odsúhlasený všetkými 44 prítomnými členmi.

Ďalšou podanou informáciou bol spôsob financovania i spolufinancovania projektov, systém platieb a obsahové zameranie projektov pre konečných žiadateľov, t.j. pre obce, podnikateľov, aj záujmové združenia.

Pre spestrenie programu bola na zasadnutí prednesená prezentácia ukážok dobrej praxe z MAS rôznych krajín, ktoré navštívili pracovníci MAS v minulom období, čoho cieľom bolo podnietiť členov k inovatívnym nápadom a spoločnému postupu regiónu pri písaní projektov na MAS. Týmto sa rozvinula bohatá diskusia o možnostiach prispieť k identite územia a zabezpečeniu jeho rozvoja.

Prejednané boli aj ostatné body programu:

  • vysielanie TV Levoča pre obce
  • dodávateľ drevených výrobkov pre ihriská – Grand Mont
  • príprava a spracovanie projektov
  • orientačný harmonogram výziev MAS
  • princíp odmeňovania Predsedu a pracovníkov kancelárie MAS LEV, o.z
  • zvýšenie mesačných poplatkov prenájmu kancelárskych priestorov

Ing. Katarína Pjatáková
manažér MAS LEV, o.z.
 
, Powered by Joomla!; Joomla templates by SG web hosting