Home MAS LEV, o.z. a stratégia Certifikáty manažmentu MAS
Ponuky na spoluprácu od MAS z členských krajín EÚ

Národná sieť rozvoja vidieka SR uverejnila zoznam MAS z členských krajín, ktoré hľadajú partnerov pre tie ktoré oblasti spolupráce. Bližšie informácie o obsahovom zameraní sú uvedené na web stránke NSRV (link: http://www.nsrv.sk/?pl=18&article=73 ). Pritom nejde len o spoluprácu priamo s organizáciou MAS, ale aj ďalšími subjektmi, ktoré v jej území existujú a pôsobia. Môžu to byť školy, záujmové združenia, kluby, samosprávy, podnikatelia a pod. Preto, ak máte záujem nadviazať spoluprácu v zahraničí v oblasti, ktorej sa venujete, môžete tak urobiť prostredníctvom kontaktov uvedených v dokumente „Ponuky na spoluprácu pre MAS“ (vyššie uvedený link), prípadne prostredníctvom našej kancelárie MAS.

V prípade, že ste nenašli témy, ktoré chcete riešiť a máte záujem o podobnú formu sieťovania aktivít, môžete si spracovať vlastný návrh spolupráce, doručiť ho k nám do kancelárie MAS LEV, o.z. a my Vám pomôžeme nájsť vhodného partnera pre nadnárodnú spoluprácu v členskej krajine.


Rakúsko
 • Európska sedlárska sieť
 • Konzervovanie (Uchovávanie) sladkých gaštanov

Estónsko
 • Ekonomická diverzifikácia – podnikateľky na vidieku

Fínsko
 • Výmena výstav umenia
 • Spájajúca kultúra
 • Nové karate metódy z cudzích krajín
 • Cesta do Európy

Francúzsko
 • Atraktívny vidiek per mladých
 • Výmena/ využitie skúseností pri výrobe praliniek
 • Výmena/ využitie skúseností pri rozvoji využívania zariadení na využívanie obnoviteľných zdrojov lesa (drevoštiepka, a pod.) a šírenie informácii skrz Európu
 • Skúšobná prevádzka eko – stavebných systémov pre experimenty a vytvorenie nových technológii výstavby, školské stavby
 • Lesníctvo:
 • Ako podporiť aktivity zamerané na vidiecky rozvoj za pomoci využívania lokálnych prírodných zdrojov (drevo, papier, lepenka)
 • Inovácia miestnych zdrojov pre ekonomický rozvoj (sopečnej oblasti)
 • Otvorené farmárske siete
 • Organizácia činnosti miestnych pobočiek kvality a vysokej pridanej hodnoty
 • Propagácia a komunikácia o vedeckom dedičstve spojenom s morom a zdravím - Zhodnotenie územnej identity
 • Udržateľné využívanie vody
 • Transformácia drevnej a agronomickej hmoty na energiu
 • Environmentálne vhodné riešenia pre trvaloudržateľný rozvoj a lokálny potravinový reťazec
 • Rozvoj / podpora miestnych zdrojov, cestovného ruchu, kultúrneho dedičstva a prírodných zdrojov, poľnohospodárstvo, lesníctvo, obnoviteľné zdroje energie

Nemecko
 • Rozvoj geoturizmu
 • Siete pre výmenu archaeo astronomických výstav a akcií
 • Medzinárodná expanzia archaeo astronomického cestovného ruchu trasou „ Cesta oblohou“

Maďarsko
 • Pozdĺž vtáčej trasy

Taliansko
 • Kultúra, umenie a tradície
 • Európske krajiny a životné prostredie
 • Zlepšenie kultúrnej a sociálnej dynamiky vo vidieckom prostredí
 • Mladí Európy – inovačné podnikania

Holandsko
 • Občianska participácia a malé prvky krajinného obrazu
 • Demografický pokles ( zmrštenia)
 • Majstrovstvá Európy „Cherry Pit Spitting (pľúvanie)“
 • Limes Romana

Poľsko
 • Extra poľnohospodárske podniky v rozvojovej oblasti MAS
 • Sociálno – ekonomický rozvoj MAS
 • Kvalita života
 • Rozvoj turizmu

Španielsko
 • Agronomické aktivity na malých ostrovoch
 • Vtáčie cesty - Dračí let – Kreatívna dynamizácia mladých
 • Dynamizácia vidieckeho sveta
 • Dynamizácia vidieka prostredníctvom možností, ktoré predstavujú z letiská mimo ich území pre ich turistické využitie
 • Ekologické poľnohospodárstvo
 • Hypoturistika
 • Európska sieť pre rozšírenie informačnej spoločnosti medzi vidieckymi ženami
 • Európska sieť pre rozvoj oblastí ležiacich v blízkosti významných riek, napr. ako Tagus
 • Európska sieť pre prenos a udržateľný rozvoj vidieckych oblastí v blízkosti veľkých miest
 • Rovnosť žien a mužov
 • Ostatné v španielčine

Ponuky od 10. júla 2009

Bulharsko
 • Bulharské MAS hľadajú španielske a grécke MAS na spoluprácu

Fínsko
 • Nadnárodná spolupráca založená na ekologickom, tradičnom, trvalo udržateľnom modernom stavebníctve (hlina, slama, drevo, rákosie) -
 • Integrácia Siete nadnárodného projektu práce – založeného pre imigráciu, utečencov, druhú generáciu prisťahovalcov a integráciu vo vidieckych oblastiach
 • Rozvoj cestovného ruchu v oblasti poznávania historických pamiatok vo vidieckych oblastiach
 • PÄIJÄNNE – Jednoducho zážitky

Francúzsko
 • Na ceste k trvalo udržateľným územiam
 • Voda ako zdroj energie
 • Ochrana prírodných zdrojov a rozvoj „zeleného turizmu“

Portugalsko
 • pestovanie malých ovocných plodov

Švédsko
 • Projekt

Veľká Británia
 • Rast podnikania (rozvoj vidieka Denbighshire) pre prioritné sektory trhu

Švajčiarsko „Krajina, autonómna oblasť“......
 
, Powered by Joomla!; Joomla templates by SG web hosting