Home MAS LEV, o.z. a stratégia Proces formovania
Proces formovania MAS LEV , o.z. PDF Vytlačiť E-mail

 

Ako vznikala MAS LEV, o.z. ?

 

Tak ako každé dobre fungujúce partnerstvo, ani toto sa nesformovalo zo dňa na deň. Jeho vzniku predchádzal dlhodobý proces stretnutí, vyjednávaní, spoločného spracovávania analýz územia, problémových analýz a navrhovania strategických cieľov. Participujúcimi celého procesu boli školy, samosprávy, podnikatelia, neziskové organizácie i samotní obyvatelia. Prvotným „iniciátorom“ týchto aktivít sa stala nezisková organizácia Centrum prvého kontaktu Levoča,  ktorá od roku 2007 aktívne organizovala  celý proces kreovania miestnej akčnej skupiny (MAS) a rôznymi spôsobmi vštepovala princípy metódy Leader do mysle aktérov regiónu. Oslovovanie širokej verejnosti vykonávala prostredníctvom dotazníkov, verejných násteniek v obciach, lokálnej televízie a tlače, webovej stránky a najmä osobných stretnutí expertov so zástupcami jednotlivých sektorov.

 

Počas celého procesu sa zasadnutí v Levoči zúčastnilo 351 účastníkov, pričom z verejného sektora ich bolo 205, zo súkromného sektora  46 a z občianskeho sektora 100 subjektov. Na stretnutiach v 25 obciach sa s nami o svoje názory, postoje, či návrhy podelilo 325 občanov. Z dotazníkov prieskumu verejnej mienky a podnikateľského sektora sa nám celkovo vrátilo 797 kusov, v ktorých spolu 71 občanov a podnikateľov prejavilo záujem spolupracovať pri formovaní partnerstva a  uviedli na seba kontakt.  Z tejto skupiny sa na každé stretnutie dostavilo priemerne 15 jednotlivcov. K tomu sa nám vrátilo 926 dotazníkov prieskumu základných a stredných škôl, z ktorých sa neskôr do procesu aktívne zapojili riaditelia dvoch odborných škôl (poľnohospodárska a lesnícka), ale aj ďalší učitelia a žiaci.

 

Na strategických aktivitách, ktoré predchádzali jej konečnej verzii pracovali zástupcovia verejného, súkromného a občianskeho sektora vo vyváženej  percentuálnej zostave. Časť z nich tento prístup oslovil do takej miery, že sa zaangažovali aj pri samotnom oficiálnom založení MAS LEV, o.z. a  stali sa jej zakladajúcimi členmi, pričom na ustanovujúcej schôdzi Valného zhromaždenia MAS prejavili  záujem pracovať vo výboroch a komisiách. Členskú základňu  tak tvorí 64 členov MAS LEV, o.z., z čoho je v počte 33 (51,56 %) členov zastúpenie z verejného, v počte 10 (15,63 %) zo súkromného sektora a o počte 21 (32,81 %) občianskeho sektora.   

 

Celkový priebeh formovania MAS LEV, o.z. sprevádzali aktivity zamerané na budovanie ľudských kapacít, partnerstvo a spoluprácu, sieťovanie i animáciu územia. V rámci našich iniciatív sme neformálne spolupracovali s ďalšími MAS vytvárajúcimi sa na Slovensku a partnerské dohody sme podpísali s českou MAS Rymařov a poľskou MAS Brama Beskydy, s ktorými sme už zrealizovali zopár spoločných aktivít v území.

  

Aké ciele a priority si stanovila MAS LEV, o.z.?

 

Vo všeobecnosti chce MAS LEV, o.z. zabezpečiť trvalo udržateľný rozvoj  a  ekonomický rast regiónu, predovšetkým podporou rozvoja vidieckeho cestovného ruchu a efektívneho  využívania endogénnych zdrojov územia. Za prioritné si stanovila prispieť  k rozvoju ľudských zdrojov zvyšovaním vzdelanostnej úrovne, zaviesť účinné nástroje marketingu v území, podporiť tradičné remeslá a multifunkčné poľnohospodárstvo, vidiecky cestovný ruch rozšírením a skvalitnením služieb, vytvárať ďalšie perspektívy pre partnerstvo, spoluprácu, sieťovanie a pomôcť obciam zatraktívniť vidiecke prostredie.

 

Svoje ďalšie aktivity v rámci implementácie Integrovanej stratégie rozvoja územia začne MAS LEV, o.z. naplno vykonávať  od septembra 2009, na čo sa už tešia všetci jej členovia. Dúfame, že táto realizačná etapa prinesie očakávané efekty a bude prínosom pre celý  región.

 

 

 
, Powered by Joomla!; Joomla templates by SG web hosting