Home
Výzva č.8 PDF Vytlačiť E-mail

VÝZVA NA EXTERNÝCH HODNOTITEĽOV PRE HODNOTENIE PROJEKTOV PRIJATÝCH V RÁMCI 8. KOLA VÝZIEV - Žiadosť o zaradenie do databázy hodnotiteľov

8. kolo výziev 

Výzva č. 21/PRV/MAS 04

Formulár Žiadosti o nenávratný finančný príspevok z PRV SR 2007 – 2013 opatrenia 3.3 Vzdelávanie a informovanie implementované prostredníctvom osi 4                                                                                                        

Tabuľková časť  

Výzva č. 22/PRV/MAS 04   

Formulár Žiadosti o nenávratný finančný príspevok z PRV SR 2007 – 2013 opatrenia 3.2 Podpora činnosti v oblasti vidieckeho cestovného ruchu časť B implementované prostredníctvom osi 4  

Tabuľková časť

Výzva č. 23/PRV/MAS 04                                                                                                                   

Formulár Žiadosti o nenávratný finančný príspevok z PRV SR 2007 – 2013 opatrenia  3.4.1 Základné služby pre vidiecke obyvatelstvo implementované prostredníctvom osi 4                                                                                       

Tabuľková časť                                                                                                                                     

Formulár Žiadosti o nenávratný finančný príspevok z PRV SR 2007 – 2013 opatrenia 3.4.2 Obnova a rozvoj obcí implementované prostredníctvom osi 4   

 

Tabuľková časť  

Dokumenty súvisiace s výzvou 8. kola:  

Usmernenie pre administráciu osi 4 Leader, verzia č. 1.12 platná a účinná od 30.3. 2012 (prílohy k usmerneniu - príloha č.1, príloha č.2, príloha č. 3, príloha č. 4, príloha č. 5, príloha č. 7, príloha č. 8, príloha č. 9, príloha č. 10, príloha č. 11, príloha č. 12, príloha č. 13, príloha č. 14, príloha č. 15, príloha č. 16, príloha č. 17, príloha č. 18) a príloha č. 6 Charakteristika priorít a opatreni osi 3, príloha č. 19 Cenník vybraných oprávnených výdavkov

Metodické usmernenie pri obstarávaní tovarov platné od 30.03.2012

Integrovaná stratégia rozvoja územia MAS a dodatky k stratégii „Občianskeho združenia MAS LEV, o.z.“         

Dodatok č. 1     

Dodatok č. 2

Dodatok č. 3

Dodatok č. 4

Dodatok č. 5

Dodatok č. 6

Dodatok č. 7

Dodatok č. 8

Dodatok č. 9 

Výzva č. 24/PRV/MAS 04   

 
, Powered by Joomla!; Joomla templates by SG web hosting