Home
Výzva č.7 PDF Vytlačiť E-mail

7. KOLO VÝZIEV JE PREDĹŽENÉ DO 28.10.2011 - OZNAM TU!

VÝZVA NA EXTERNÝCH HODNOTITEĽOV

Aktualizácie 7. kola výziev! 

Aktualizovaná výzva č.7/1.1 ISRÚ/2011

Aktualizovaná výzva č.7/2.2 ISRÚ/2011

Aktualizovaná výzva č.7/4.2 ISRÚ/2011

Doplnené prílohy k výzve:

U1. Oznámenie č. 50 zo dňa 29.9.2011 (Usmernenie v oblasti verejného obstarávania)

U2. Usmernenie RO PRV

 

7. KOLO VÝZIEV

Výzva č.7/1.1 ISRÚ/2011 (Vzdelávanie)

1. Formulár ŽoNFP (projekt) pre príslušné opatrenie osi 3 implementované prostredníctvom osi 4

2. Tabuľková časť pre opatrenie osi 3 implementované prostredníctvom osi 4

5. Neoprávnené výdavky a projekty pre  opatrenie 

13.Obsahový námet

 Výzva č.7/2.2 ISRÚ/2011 (Ubytovanie na súkromí  - podnikatelia)

1. Formulár ŽoNFP (projekt) pre príslušné opatrenie osi 3 implementované prostredníctvom osi 4

2. Tabuľková časť pre opatrenie osi 3 implementované prostredníctvom osi 4

5. Neoprávnené výdavky a projekty pre  opatrenie 

 Výzva č.7/4.2 ISRÚ/2011 (Obnova a rozvoj obcí)

1. Formulár ŽoNFP (projekt) pre príslušné opatrenie osi 3 implementované prostredníctvom osi 4

2. Tabuľková časť pre opatrenie osi 3 implementované prostredníctvom osi 4

5. Neoprávnené výdavky a projekty pre  opatrenie 

Dokumenty súvisiace s výzvou č. 7

3. Doplňujúce usmernenia pre konečného prijímateľa

4. Kritéria spôsobilosti v rámci opatrenia 4.1 Implementácia Integrovaných stratégií rozvoja územia a spôsob ich preukázania

6. Program rozvoja vidieka 2007-2013

7. Usmernenie pre administráciu osi 4 Leader aktálne ku dňu podania výzvy (verzia 1.9) 

8. Dodatok č. 9 k Usmerneniu pre administráciu osi 4 leader verzia 1.9 a oznámenie RO

9. Príručka pre žiadateľa o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2007-2013 (upravená na základe zmien schválených Európskou komisiou dňa 27. októbra 2009)

Dodatok č. 1 k Príručke pre žiadateľa  o NFP z PRV zo dňa Verzia č. 2 platná od 10. marca 2010 

10.   Príloha č. 6 k Usmerneniu - Charakteristika priorít, osí a opatrení v rámci skupiny opatrení 3.4 PRV 2007 – 2013

11.   Príloha č. 4 k Usmerneniu - Koneční prijímatelia a systémy financovania, Príloha č. 5 k Usmerneniu - Príloha k žiadosti o platbu

11. Schéma minimálnej pomoci (Ubytovanie na súkromí)

12. Integrovaná stratégia rozvoja územia MAS LEV, o.z. : skrátená verzia AuditovejStrategickej časti 


 

 
, Powered by Joomla!; Joomla templates by SG web hosting