Home Projekty spolupráce Kde bolo, tam bolo....
PDF Vytlačiť E-mail

Koordinátor MAS Slovensko: Občianske združenie MAS LEV, o.z.

IČO: 420 84 636

Zmluva: Zmluva o poskytnutí NFP č. 0442001

Schválená suma pre MAS LEV: 39 938,00 €

Partner - koordinačná MAS: MAS Rýmařovsko, o.p.s.

Rozpočet partnera: 1 500 000,00 CZK

 

Územie MAS LEV má zdatný kapitál vo forme pestrého folklóru, množstva zručných ľudí a oplýva prírodným, historickým a kultúrnym bohatstvom, zakomponovaným nielen do nehnuteľných pamiatok i zón, ale aj do snahy o udržiavanie zvykov aj tradícií. Tieto vymenované aspekty sú jedným z dôležitých faktorov pre zachovanie kultúrnej identity, avšak v súčasnosti starostlivosť, či záujem o ne postupne klesá a v našej uponáhľanej konzumne žijúcej spoločnosti ostáva na „chvoste“. To je dôvod na to, aby MAS LEV oživila, spropagovala a podporila osobitné prednosti i odborné schopnosti vo svojom regióne, súčasne za spolupráci s partnerskými MAS rozvinula multikultúrny dialóg ako nástroj stability. Preto celkovú myšlienku projektu tvoria marketingové kroky partnerských MAS a ochrana spoločného kultúrneho bohatstva. Realizáciou projektu sa vyzdvihne zručnosť, nápaditosť a originalita miestneho potenciálu.

Projektom chcú obe MAS odstrániť niektoré nedostatky, ktoré boli v území identifikované obyvateľmi a expertmi popri spracovávaní verejnej mienky a integrovanej stratégie. Pôjde o doplnenie aktivít, ktoré MASkám pridajú na atraktivite a opäť ich viac zviditeľnia nielen v samotných regiónoch MAS, ale aj navonok. Inováciou sa nechápe nič tak nové, čo ešte nikdy nikto nevymyslel, ale pod jej pojmom sa skrýva zavedenie takých nástrojov do života regiónu, ktoré je potrebné využívať a dať do popredia, čím sa očarí „publikum“ (cieľová skupina). Súrodenecké puto medzi partnermi navyše umocní silu a prepojenie jednotlivých činností, čím zámer nadobudne svojho magického ducha, upevnia sa vzťahy medzi účastnými, odovzdajú sa nové informácie k riešeným okruhom tém, vymenia sa skúsenosti, odhalí sa rôznorodosť kultúr.

Identifikované problémy:

1. nedostatočný marketing MAS

2. nízka úroveň využívania miestnych zdrojov

3. tradície a folklór sa v mysliach ľudí presúvajú do úzadia

4. chýbajúci vzťah mladých ľudí k folklóru a tradíciám

5. neexistujúce plánovanie a aktuálny harmonogram kultúrnych podujatí

6. využívanie prírodných daností pre zdravú životosprávu nahrádza konzumný spôsob života s tendenciou meniť rebríček hodnôt k materiálnemu

7. jednotlivci venujú menej času stretávaniu sa s ľuďmi a spoločenským udalostiam

8. v území chýbajú prvky oslovujúce a pútajúce turistov, cestujúcich skrz regiónom

9. v území existuje mnoho zaujímavých, ale neudržiavaných turistických trás, ktoré nemajú už v tomto čase ani označenie, nedostatočná propagácia turistických peších trás, či cyklotrás

Hlavný cieľ projektu spolupráce: „Stimulovať rozvoj vidieckeho cestovného ruchu zvýšením atraktívnosti regiónu a oživením ľudového umenia s umocnením významu miestnej kultúry“

Špecifické ciele projektu:

- Vytvoriť turistické chodníky s vhodným zázemím a značením

- Propagovať územie vytvorením nových podmienok

- Mobilizovať ľudský a kultúrny potenciál

- Vyzdvihnúť kultúrnu identitu v pozitívnom zmysle ako dôležitý determinant prežitia kultúry a následne spoločenstva

- Spoznať a naučiť sa tolerovať iné kultúry

- Zaviesť účinné a kreatívne marketingové nástroje do života regiónu

- Prispieť k efektívnemu využívaniu miestnych zdrojov

Plánované parciálne činnosti:

Turistické odpočívadlo Ryžoviště (ČR)

Náučný chodník Břidličná (ČR)

Obnova turistického chodníka a značenia (SR)

Workshop „Inovácie v marketingu a marketingové nástroje uplatňované v MAS Rymařovsku“

Zorganizovanie a podpora podujatia: Goralské dni v obci Granč – Petrovce

Zorganizovanie a podpora podujatia: Dúbravský piroh a Rajtopíky v obci Dúbrava

Zorganizovanie a podpora podujatia: Dychovka - druhý dych našej slovenskej ľudovej hudby v obci Bijacovce

Zorganizovanie a podpora podujatia: Súťaž vo varení gulášu – Dravce

Zorganizovanie a podpora podujatia: Výstup na Smrekovicu (1200 n.m) s nosením kríža

Zorganizovanie a podpora podujatia: Hubert v obci Bijacovce

Účasť SR partnera na podujatí „Dřevařské, lesnické a myslivecké dny“  v meste Rymařov ako „výmenného“ pobytu a získanie nových podnetov pre ďalšie ročníky našej obdobnej udalosti „Hubert“. Termín realizácie september 2012.

Zostavenie harmonogramu pravidelne organizovaných kultúrno

Propagačné materiály – dôjde k vytvoreniu propagačných materiálov, ktoré zábavnou, ale zároveň poučnou formou budú propagovať MR Rýmařovsko, Jeseníky a MAS LEV

a) Spoločenská hra s jesenickými motívmi (ČR)

b) Tričká s vyobrazením jesenických motívov (ČR)

c) Propagačná brožúra o náučných trasách a cyklotrasách na Rýmařovsku (ČR)

d) Spoločné propagačné DVD zamerané na propagáciu zdrojov

e) Propagačná brožúra o peších trasách v MAS LEV s dôrazom na najnovšie obnovené MAS LEV

f) Propagačné pexeso s obrázkami tradičných jedál, krojov, súborov a zaujímavostí z MAS LEV

Propagačné akcie

Jún 2012: Slávnostné otvorenie turistických chodníkov - v rámci projektu spolupráce dôjde k propagácii projektu tiež formou spoločnej propagačnej akcie k slávnostnému otvoreniu investícii ČR partnera, na ktoré bude pozvaný aj partner z MAS LEV.

V ČR - Akcia sa uskutoční v meste Břidličná v rámci Slávností Mesta, kde by mal vystúpiť ľudový súbor z MAS LEV.

August 2012: Slávnostné otvorenie turistických chodníkov - V SR bude slávnostné otvorenie akcie pri príležitosti zorganizovania podujatia „Goralský deň“, na ktorý bude pozvaný aj ČR partner a vystúpi tam jeho spevácky zbor.

Za propagačné akcie sú zároveň považované aj všetky ostatné, uvedené v bodoch 4 až 11, pre ktoré bude zabezpečená propagácia, pozvánky, aj pre ČR partnerov

 

 

 

 

 
, Powered by Joomla!; Joomla templates by SG web hosting