Home Projekty spolupráce
Projekty spolupráce PDF Vytlačiť E-mail

Projekt národnej spolupráce alebo nadnárodnej spolupráce podľa Usmernenia pre administráciu Leader nespočíva iba v spoločnej výmene informácií, know – how, ale musí obsahovať aj návrh, realizáciu a zhodnotenie spoločného projektu, pokiaľ je to možné jednotnou štruktúrou. Spolupráca musí preukazovať skutočný prínos pre územia, ktorých sa týka. Projekt spolupráce je realizovaný spoločne za účasti všetkých partnerov projektu spolupráce a to na základe zmluvy o národnej spolupráci, resp. zmluvy o nadnárodnej spolupráci.

Spoločný projekt musí byť prínosom pre všetkých partnerov a nemôže byť len jednostranný a musí zahŕňať jeho realizáciu pokiaľ možno podporovanou spoločnou štruktúrou.

Úlohy a výdavky v rámci projektu spolupráce sa delia medzi partnerov projektu spolupráce tak, že každý partner projektu spolupráce sa musí zúčastňovať na činnostiach projektu. Každý partner nesie zodpovednosť za svoje vlastné záväzky voči ostatným partnerom projektu spolupráce a to na základe zmluvy o národnej  spolupráci, resp. zmluvy o nadnárodnej spolupráci.

Činnosti v rámci realizácie projektov spolupráce sa môžu medzi jednotlivými členskými štátmi líšiť.

MAS LEV, o.z. vypracovala zatiaľ tri projekty spolupráce, z čoho podala len dve ŽoNFP. Prvý projektový zámer nepodala z dôvodu viacerých problémov, ktoré sa objavili v čase tesne pred podaním projektu a znamenalo by to znemožnenie realizácie vzhľadom k majetkovým nezrovnalostiam.

Tu je prehľad spracovaných myšlienok a bližšie budú predstavované v podzáložkách tejto sekcie:

1. Medovníkový domček

Partner: LGD Brama Beskidi

Stav: nepodaný

2. Kde bolo, tam bolo....

Partner: MAS Rymařovsko, o.p.s.

Stav: schválený zmluvou č. 0442001 s realizáciou od 2012 a ukončením cca do november 2012

3. Kultúrne a gastronomické vizitky Liptova a Spiša

Partner: MAS Horný Liptov

Stav: schválený rozhodnutím č. 0400522

4. Oživme bohatstvo Matky Zeme a tradície našej minulosti

Partner: MAS Rýmařovsko

Stav: v ČR schválený, v SR schválený zmluvou o poskytnutí NFP č. 0400538

5. Mlieko a med pre naše zdravie

Partner: MAS Sdružení Západní Krušnohoří

Stav: v ČR schválený, v SR schválený schválený zmluvou o poskytnutí NFP č. 0400537

6. Po stopách klenotov LEVa a Šafránu

Partner: MAS Šafrán

Stav: schválený zmluvou o poskytnutí NFP č. 0400536

 

 
, Powered by Joomla!; Joomla templates by SG web hosting