Home
Výzva č.6 PDF Vytlačiť E-mail

VÝZVA č.6

AKTUALIZÁCIA FORMULÁROV ŽoNFP platné od  30.06.2011:

Žiadosť marketing 

Žiadosť ubytovanie na súkromí

Žiadosť PĽH


K 03.06.2011 boli na PPA aktualizované tieto dokumenty:

Oznámenie RO, Usmernenie 1.9

Príloha č.6

AKTUALIZÁCIA FORMULÁROV ŽoNFP platné od  03.06.2011:

Žiadosť marketing 

Žiadosť ubytovanie na súkromí

Žiadosť PĽH


VÝZVA č.6/ 1.1 ISRÚ/2011 (Vzdelávanie)

Aktualizovaná výzva č.6/1.1 ISRÚ/2011 03.06.2011

1. Formulár ŽoNFP (projekt) pre príslušné opatrenie osi 3 implementované prostredníctvom osi 4

2. Tabuľková časť pre opatrenie osi 3 implementované prostredníctvom osi 4

5. Neoprávnené výdavky a projekty pre  opatrenie 

13.Obsahový námet

VÝZVA č.6/ 1.2 ISRÚ/2011 (Marketing) 

Aktualizovaná výzva č.6/1.2 ISRÚ/2011 03.06.2011

Aktualizovaná výzva č.6/1.2 ISRÚ/2011 30.06.2011

1. Formulár ŽoNFP (projekt) pre príslušné opatrenie osi 3 implementované prostredníctvom osi 4

2. Tabuľková časť pre opatrenie osi 3 implementované prostredníctvom osi 4

5. Neoprávnené výdavky a projekty pre  opatrenie 

VÝZVA č.6/ 2.1 ISRÚ/2011 (PĽH)

Aktualizovaná výzva č.6/2.1 ISRÚ/2011 03.06.2011

Aktualizovaná výzva č.6/2.1 ISRÚ/2011 30.06.2011

1. Formulár ŽoNFP (projekt) pre príslušné opatrenie osi 3 implementované prostredníctvom osi 4

2. Tabuľková časť pre opatrenie osi 3 implementované prostredníctvom osi 4

5. Neoprávnené výdavky a projekty pre  opatrenie 

VÝZVA č.6/ 2.2 ISRÚ/2011 (Ubytovanie na súkromí)

Aktualizovaná výzva č.6/2.2 ISRÚ/2011 k 03.06.2011

1. Formulár ŽoNFP (projekt) pre príslušné opatrenie osi 3 implementované prostredníctvom osi 4

2. Tabuľková časť pre opatrenie osi 3 implementované prostredníctvom osi 4

5. Neoprávnené výdavky a projekty pre  opatrenie 

 

Aktualizovaná výzva č.6/2.2 ISRÚ/2011 k 30.06.2011

Dokumenty súvisiace s výzvou č. 6

3. Doplňujúce usmernenia pre konečného prijímateľa

4. Kritéria spôsobilosti v rámci opatrenia 4.1 Implementácia Integrovaných stratégií rozvoja územia a spôsob ich preukázania

6. Program rozvoja vidieka 2007-2013

7. Usmernenie pre administráciu osi 4 Leader aktuálne ku dňu podania výzvy (verzia 1.8) 

POZOR!!!! NOVÉ USMERNENIE VERZIA č. 1.9 platná od 03.06.2011

8. Dodatok č. 8 k Usmerneniu pre administráciu osi 4 leader verzia 1.8 a oznámenie RO, Oznámenie RO

9. Príručka pre žiadateľa o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2007-2013 (upravená na základe zmien schválených Európskou komisiou dňa 27. októbra 2009)

Dodatok č. 1 k Príručke pre žiadateľa  o NFP z PRV zo dňa Verzia č. 2 platná od 10. marca 2010  

10.   Príloha č. 6 k Usmerneniu - Charakteristika priorít, osí a opatrení v rámci skupiny opatrení 3.4 PRV 2007 – 2013,

11.   Príloha č. 4 k Usmerneniu - Koneční prijímatelia a systémy financovania, Príloha č. 5 k Usmerneniu - Príloha k žiadosti o platbu

11. Schéma štátnej pomoci na podporu diverzifikácie poľnohospodárskej činnosti (pre PĽH subjekty)       

  - nová aktualizovaná schéma zo dňa 09.12.2010 na podnet MPaRV SR !!!!!! (aktuálne platná)

11. Schéma minimálnej pomoci (Ubytovanie na súkromí)

12. Integrovaná stratégia rozvoja územia MAS LEV, o.z. : skrátená verzia AuditovejStrategickej časti 

13. Nová definícia malých a strédných podnikateľov

14. Nariadenie komisie ES č. 800/ 2008

 

 
, Powered by Joomla!; Joomla templates by SG web hosting