Home
Výzva č.5 PDF Vytlačiť E-mail

Výzva č. 5 

Výzva č.5/ 4.1 ISRÚ/2011  (Základné služby)

Opätovne aktualizovaná výzva č.5/ 4.1 ISRÚ/2011 (30.06.2011)

Formulár ŽoNFP

Aktualizovaná výzva č.5/ 4.1 ISRÚ/2011 (03.06.2011)

Formulár ŽoNFP

Oznámenie RO, Usmernenie 1.9

Príloha č.6


1. Formulár ŽoNFP (projekt) pre príslušné opatrenie osi 3 implementované prostredníctvom osi 4

2.  Tabuľková časť pre opatrenie osi 3 implementované prostredníctvom osi 4

3. Doplňujúce usmernenia pre konečného prijímateľa

4. Kritéria spôsobilosti v rámci opatrenia 4.1 Implementácia Integrovaných stratégií rozvoja územia a spôsob ich preukázania

5. Neoprávnené výdavky a projekty pre  opatrenie 

6. Usmernenie pre administráciu osi 4 Leader aktuálne ku dňu podania výzvy (verzia 1.8) 

7. Príloha č.6 k Usmerneniu pre administráciu osi 4 leader verzia 1. 7

8. Dodatok č. 8 k Usmerneniu pre administráciu osi 4 leader verzia 1.8 a oznámenie RO, Oznámenie RO

9. Príručka pre žiadateľa o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2007-2013 (upravená na základe zmien schválených Európskou komisiou dňa 27. októbra 2009)

- Dodatok č. 1 k Príručke pre žiadateľa   o NFP z PRV zo dňa Verzia č. 2 platná od 10. marca 2010 

10. Program rozvoja vidieka 2007-2013

11.  Oznam PPA k VO (pre obce)

12. Integrovaná stratégia rozvoja územia MAS LEV, o.z. : skrátená verzia AuditovejStrategickej časti  


Výzva č.5/ 4.2 ISRÚ/2011 (Obnova a rozvoj obcí)

Opätovne aktualizovaná výzva č.5/ 4.2 ISRÚ/2011 (30.06.2011)

Formulár ŽoNFP

Aktualizovaná výzva č.5/ 4.2 ISRÚ/2011 (03.06.2011)

Formulár ŽoNFP

Oznámenie RO, Usmernenie 1.9

Príloha č.6


1. Formulár ŽoNFP (projekt) pre príslušné opatrenie osi 3 implementované prostredníctvom osi 4

2.  Tabuľková časť pre opatrenie osi 3 implementované prostredníctvom osi 4

3. Doplňujúce usmernenia pre konečného prijímateľa

4. Kritéria spôsobilosti v rámci opatrenia 4.1 Implementácia Integrovaných stratégií rozvoja územia a spôsob ich preukázania

5. Neoprávnené výdavky a projekty pre  opatrenie 

6. Usmernenie pre administráciu osi 4 Leader  aktuálne ku dňu podania výzvy (verzia 1.8) 

7. Príloha č.6 k Usmerneniu pre administráciu osi 4 leader verzia 1. 7

8. Dodatok č. 8 k Usmerneniu pre administráciu osi 4 leader verzia 1.8 a oznámenie RO, Oznámenie RO

9. Príručka pre žiadateľa o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2007-2013 (upravená na základe zmien schválených Európskou komisiou dňa 27. októbra 2009)

- Dodatok č. 1 k Príručke pre žiadateľa   o NFP z PRV zo dňa Verzia č. 2 platná od 10. marca 2010 

10. Program rozvoja vidieka 2007-2013

11.  Oznam PPA k VO (pre obce)

12. Integrovaná stratégia rozvoja územia MAS LEV, o.z. : skrátená verzia AuditovejStrategickej časti 

Výzva na externých hodnotiteľov č.5!  Žiadosť!

 
, Powered by Joomla!; Joomla templates by SG web hosting