Home
Výzva č.4 PDF Vytlačiť E-mail

VÝZVA č.4

AKTUALIZÁCIA PRÍLOHY č.4 podľa Usmernenia 1.7, po 26.11.2010

Výzva č. 4/2.1 ISRÚ/2010 (pre PĽH subjekty - diverzifikácia)

1. Formulár ŽoNFP (projekt) pre príslušné opatrenie osi 3 implementované prostredníctvom osi 4

2. Tabuľková časť pre opatrenie osi 3 implementované prostredníctvom osi 4

5. Neoprávnené výdavky a projekty pre  opatrenie 

Výzva č. 4/4.2 ISRÚ/2010 (pre obce - úprava verejných priestranstiev)

1. Formulár ŽoNFP (projekt) pre príslušné opatrenie osi 3 implementované prostredníctvom osi 4

2. Tabuľková časť pre opatrenie osi 3 implementované prostredníctvom osi 4

3. Doplňujúce usmernenia pre konečného prijímateľa

4. Kritéria spôsobilosti v rámci opatrenia 4.1 Implementácia Integrovaných stratégií rozvoja územia a spôsob ich preukázania

5. Neoprávnené výdavky a projekty pre  opatrenie 

6. Usmernenie pre administráciu osi 4 Leader aktuálne ku dňu podania výzvy (verzia 1.7) 

7. Príloha č.6 k Usmerneniu pre administráciu osi 4 leader verzia 1. 7

8. Dodatok č.7 k Usmerneniu pre administráciu osi 4 leader verzia 1. 7 a oznámenie RO, Oznámenie RO

9. Príručka pre žiadateľa o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2007-2013 (upravená na základe zmien schválených Európskou komisiou dňa 27. októbra 2009)

Dodatok č. 1 k Príručke pre žiadateľa  o NFP z PRV zo dňa Verzia č. 2 platná od 10. marca 2010 

10. Program rozvoja vidieka 2007-2013

11. Oznam PPA k VO (pre obce)

11. Schéma štátnej pomoci na podporu diverzifikácie poľnohospodárskej činnosti (pre PĽH subjekty)

- nová aktualizovaná schéma zo dňa 09.12.2010 na podnet MPaRV SR !!!!!! (aktuálne platná)

12. Integrovaná stratégia rozvoja územia MAS LEV, o.z. : skrátená verzia AuditovejStrategickej časti 

13. Nová definícia malých a strédných podnikateľov

14. Nariadenie komisie ES č. 800/ 2008

 

 
, Powered by Joomla!; Joomla templates by SG web hosting