Home
Výzva č.3 PDF Vytlačiť E-mail

VÝZVA č.3

AKTUALIZÁCIA PRÍLOHY č.4 podľa Usmernenia 1.7, po 26.11.2010

Výzva č.3/1.1 ISRÚ/2010 (Vzdelávanie)

Aktualizovaná výzva č. 3/ 1.1 ISRÚ/2010

Nová ŽoNFP platná od 26.11.2010

Výzva č.3/1.2 ISRÚ/2010 (Marketing - pre právnické osoby združujúce subjekty pôsobiace v oblasti cestovného ruchu)Vyhláška MH SR Z.z č. 277/2008

Aktualizovaná výzva č.3/1.2 ISRÚ/2010

Nová ŽoNFP platná od 26.11.2010

Výzva č.3/2.2 ISRÚ/2010 (Podpora nízkokapacitného ubytovania - podnikatelia v CR)

Aktualizovaná časť prílohy neoprávnené výdavky a projekty k výzve č.3/2.2 ISRÚ/2010 

Nová ŽoNFP platná od 26.11.2010  

SCHÉMA MINIMÁLNEJ POMOCI

DOKUMENTY SÚVISIACE S VÝZVAMI

3. Doplňujúce usmernenia pre konečného prijímateľa

4. Kritériá spôsobilosti v rámci 4.1 PRV 2007 - 2013

6. Program rozvoja vidieka 2007 - 2013  

7. Usmernenie pre administráciu osi 4 Leader verzia 1.6 platná od 22.03.2010

8. Príloha č. 4 k PRV  Koneční prijímatelia a systémy financovania

9. Príloha č. 5 k PRV  Príloha k žiadosti o platbu

10. Príloha č. 6 k usmerneniu pre administraciu osi 4 Leader verzia 1.6

11. Príručka pre žiadateľa o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013

12. Skrátená verzia ISRÚ:

Auditová časť

Strategická časť

 
, Powered by Joomla!; Joomla templates by SG web hosting