Home
Konferencia Senec PDF Vytlačiť E-mail

Počas riadne zasnežených dní na Východe Slovenska sme vycestovali smerom na Západné, aby sme sa zúčastnili v dňoch 1.-2.12.2010 zaujímavej medzinárodnej konferencie, ktorú organizovala NSRV SR pod záštitou MP SR. Išlo o historicky druhé podujatie obdobného významu, ktoré sa nieslo v duchu názvu „Skúsenosti z implementácie Programu rozvoja vidieka SR 2007-2013 a podpora národnej a nadnárodnej spolupráce v rámci Osi 4 Leader“. Cieľom stretnutia MASiek Slovenska, Českej republiky a ďalších dotknutých orgánov národných úrovní oboch štátov, či aktérov vidieka bolo poskytnúť aktuálne informácie k implementácii PRV SR 2007-2013 a zároveň podporiť výmenu skúseností medzi zástupcami Riadiaceho orgánu pre PRV SR 2007-2013, Pôdohospodárskej platobnej agentúry a miestnymi akčnými skupinami SR, ako aj umožniť vytvorenie partnerstiev v rámci projektov spolupráce medzi českými a slovenskými MAS.

Hojnej účasti sa určite tešili organizátori i samotní prezentéri, či ostatní prítomní, pretože obnos informácií, podnetov a reakcií nebol zanedbateľný. V zmysle schváleného programu sa rozobrali vopred uvedené tituly a okrem iného tam aj naša predsedníčka MAS Ing. Andrea Hradiská predniesla prezentáciu a výstupy zo svojej dizertačnej práce, ktorú spracováva na základe vedeckého výskumu schválených MAS z 1. kola. Vo svojom príspevku načrtla základné línie problémov, s ktorými sa MASky boria a tiež navrhla niekoľko otázok, ktorými by sa NSRV SR, či MP SR mali zaoberať. Dôležitým bolo dať podnety na lepšie nastavenie systému riadenia chodu MAS a implementácie stratégií s dôrazom na zapracovanie do pripravovaného nového programového obdobia.

Prínosom bola aj česká Leadrovská elita, pretože odprezentovaním podmienok implementácie programu a najmä projektov spolupráce, položili ďalšie základy  pre zakomponovanie nezaplatiteľných skúseností do slovenského Leadra.

Zaujímavým medzníkom bola ďalej plavba pomedzi ostrovčeky spolupráce, kde nás MASky ČR pri samostatných stoloch oslovovali pre možnú kooperáciu a ponúkli navyše svoje nápady pre projekty spolupráce.

Oba dni boli prínosné a treba tiež spomenúť, že sa vo voľnej časovej rezerve zastupitelia SR MASiek zišli za jedným stolom, aby sa dohodli ohľadom založenia neformálnej siete MAS, ktorá bude vykonávať presadzovanie potrieb všetkých MAS na Slovensku. Do obrazu a o princípe jej fungovania nás uviedol aj pán Bc. František Winter, predseda Českej národnej siete MAS, ktorý vyzdvihol jej vplyv, ktorý je význačný nielen na ich národnej úrovni, ale cez európske štruktúry svoje požiadavky prenáša až do EK.

Druhým dňom sa uzavreli jednania i spísané boli závery konferencie, požiadavky MAS na vyššie kompetentné orgány a rozlúčili sme sa v dobrej viere, že sa výstupy z nej zapracujú do praxe.

 

Pozvánka

Prezentácia A. Hradiskej

Poďakovanie z NSRV 

Závery konferencie NSRV   http://www.nsrv.sk/index.php?pl=18&article=202

 

 

  

 

 

 

 
, Powered by Joomla!; Joomla templates by SG web hosting