Home Samosprávy regiónu MAS Nemešany
Nemešany PDF Vytlačiť E-mail

 

Nemešany ležia na styku Levočských vrchov s Hornádskou kotlinou v doline Kapustnice. Obec sa nachádza na polceste medzi Levočou a Spišským Podhradím. Hoci vznikla okolo roku 1570, jej územie bolo osídlené už v dobe veľkomoravskej  a neskôr tu bola obec Zalužany s kostolom, ktorá zanikla v 15. - 16. storočí. Dnes sa tam nachádza lokalita Koscilek, pôvodne stredoveké obývané územie Zalužany, kde sa robili intenzívne archeologické vykopávky.

Nadmorská výška v strede obce je 482 m n. m.

Dodnes si obec udržala svoj poľnohospodársky charakter, výrazne tu pôsobia samostane  hospodáriaci roľníci. 

 

Z histórie obce:

V chotári obce Nemešany ležiacej na styku Levočských vrchov a Hornádskej kotliny existovalo slovanské hradisko už z obdobia Veľkej Moravy (9. storočia) a potom následne z 10.-12. storočia.
V listine z roku 1249 je doložená v dnešnom katastri Nemešian obec Zalužany (Salasan). Stál tu tiež panský dvorec a ranogotický kostol, ktoré však spolu s dedinou zanikli v prvej polovici 16. storočia. Patrili potomkom pôvodne slovanského rodu, ktorý založil Dedač a jeho synovia Vlk a Čakan.
V priebehu 13. storočia sa časť obce dostala do majetku Spišskej Kapituly. Okolo polovice 16. storočia vznikla nová obec – Nemešany, ktorá sa uvádza roku 1570 ako Nemessan, neskôr ako Nemessany. Patrila viacerým zemepánom (Réthi, Nemessányi), včítane Spišskej Kapituly. Roku 1598 tu stálo 11 domov. O necelých 200 rokov (1787) už 26 domov so 175 obyvateľmi a roku 1828 29 domov s 211 obyvateľmi. Jej obyvatelia boli roľníkmi. Správa obce pozostávajúca z richtára a 1-2 prísažných existovala už v 16. storočí.

Ich voľba bola viazaná na súhlas zemepána. Predstavení obce vydávali v jej mene aj dokumenty, ktoré až do druhej polovice 18. storočia podpisovali známymi tromi krížikmi – znakmi negramotnosti.

 

Symboly obce:

Prvé pečatidlo si dala obec vyhotoviť roku 1788. Ním overovala obecné dokumenty až do 50. rokov 19. storočia. Priemer pečatidla predstavoval 30 mm a pole vypĺňal patrón miestneho chrámu sv. Ján Nepomucký. Bol zobrazený ako vyrastajúci bradatý muž s biretom na hlave, v bohato zriasenom odeve, so svätožiarou okolo hlavy doplnenou 5 hviezdami. Pravicou pridržiaval kríž s telom Krista opretý o ľavé rameno. V ľavici preloženej štólou vpravo držal palmu. Kruhopis pečate znie: * SIGILLVM PO(SSESSI)O(NIS) : NEMESSAN 1788 (Pečať obce Nemešany 1788).
V päťdesiatich rokoch 19. storočia, počas bachovho absolutizmu, Nemešany, ako aj ostatné spišské obce používali už iba nápisovú pečiatku s nemeckým textom GEMEINDE NEMESSAN.

K obnove pôvodného obecného symbolu došlo po skončení bachovskej éry a roku 1861 si dala obec vyhotoviť nové pečatidlo s priemerom 30 mm, ktorého obsah bol totožný s obsahom typária z roku 1788, iba letopočet bol zmenený na rok 1861. Z tohto pečatidla sa zachovali negatívne odtlačky na dokumentoch ešte v roku 1876.

Po roku 1877 obec používala pečiatku s maďarským textom: NEMESSÁN KÖZSEG PECSÉTJE.
Začiatkom 20. storočia ju vystriedala pečiatka vyhotovená budapeštianskym rytcom Ignácom Felsenfeldom. Jej text bol nasledovný: NEMESSÁNY KÖZSÉG SZEPES VÁRMEGYE + 1906 + (Obec Nemešany Spišská župa +1906+). Pre tvorbu obecného erbu boli takto k dispozícii dve historické pečate s rovnakým symbolom. Ten sa stal obsahom obecného erbu, keďže ide o obľúbeného patróna miestneho chrámu.

Svätý Ján Nepomucký ako patrón miestneho chrámu je zobrazený so svojimi tradičnými atribútmi. Žil v 14. storočí (1345-1393) v Čechách. Bol generálnym vikárom pražského arcibiskupa.
Za svoj nekompromisný postoj pri obhajobe práv cirkvi voči českému kráľovi Václavovi IV. bol mučený a hodený z mosta do Vltavy. Podľa legendy ho rybári našli vo vode pomocou piatich hviezd, ktoré žiarili okolo jeho hlavy. Tie sa stali jeho najvlastnejším atribútom. Krucifix v jeho ruke symbolizuje obetovanie vlastného života pre Krista a palma je tradičným symbolom mučeníctva.

 

 

Zdroj: zber informácií od samospráv, internet, web stránky obcí, www.nemesany.ocu.sk

 

 
, Powered by Joomla!; Joomla templates by SG web hosting