Home MAS LEV, o.z. a stratégia
MIESTNA AKČNÁ SKUPINA PDF Vytlačiť E-mail

ČO JE MAS (Miestna akčná skupina)?

Miestna akčná skupina (MAS) je pracovná a iniciatívna skupina, ustanovená k vytvoreniu pilotnej integrovanej stratégie zameranej na využívanie endogénnych zdrojov územia pre všestranný rozvoj a k implementácii tejto stratégie do života regiónu.

MAS združuje verejnú správu, podnikateľov, neziskové organizácie, poľnohospodárske a lesnícke subjekty, aktívnych obyvateľov a ostatných dôležitých aktérov na miestnej úrovni, ktorí usilujú o rôzne spoločné ciele.

MAS LEV je "multisektorálne" združenie,  ktoré vzniklo registrovaním v zmysle zákona SR  č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov dňa 08.09.2008.

CIELE MIESTNEJ AKČNEJ SKUPINY LEV

Ø Zabezpečiť efektívne využívanie zdrojov regiónu

Ø Zabezpečiť trvalo udržateľný rozvoj

Ø Hľadať doplnkové zdroje pre financovanie aktivít

Ø Zabezpečiť realizáciu vytvorenej spoločnej integrovanej stratégie

Ø Zabezpečiť aktualizáciu integrovanej stratégie pre ďalšie obdobie

Ø Riadiť sociálny a ekonomický rozvoj regiónu

Ø Vytvárať podmienky pre čo najširšiu spoluprácu pri obnove a rozvoji regiónu

Ø Propagovať obnovu vidieckej krajiny

Ø Vytvárať nové siete a rozvíjať partnerstvo

integrovaná stratégia rozvoja územia

Za prioritné si MAS LEV stanovila prispieť k rozvoju ľudských zdrojov zvyšovaním vzdelanostnej úrovne, zaviesť účinné nástroje marketingu v území, podporiť tradičné remeslá a multifunkčné poľno­hospodárstvo, vidiecky cestovný ruch rozšírením a skvalit­nením služieb, vytvárať ďalšie perspektívy pre partnerstvo, spoluprácu, sieťovanie a pomôcť obciam zatraktívniť vidiec­ke prostredie.

PRIORITY :

1. „ZDRAVÁ MYSEĽ a DUŠA PROSPERITY“

2. „NENECHÁME LADOM NAŠE PRAMENE“

3. „VYHRAJME V NAŠOM REGIÓNE CEZ KOLEKTÍVNE HRY“

4. „OSTAŇME NA VIDIEKU - JE TU KRÁSNE“

ŠTATÚT MAS LEV

Uverejnením konečných výsledkov bol začiatkom júna 2009 ukončený proces hodnotenia integrovaných stratégií a miestnych akčných skupín, ktoré sa uchádzali o štatút MAS v prvej výzve osi 4 PRV 2007 - 2013.

Jedinou úspešnou na Východnom Slovensku sa vtedy stala Miestna akčná skupina LEV, o.z. a preto dňom 3.8.2009 nadobudol jej štatút právoplatnosť.

Všetky jej obce v počte 31 boli súčasťou administratívne vymedzeného regiónu okresu Levoča, ktorý patril do Prešovského samosprávneho kraja. Jediným rozdielom v hraniciach regiónu našej MAS a okresu bol v tom, že do občianskeho združenia napokon nevstúpil Vyšný Slavkov a Spišský Hrhov. Toto vidiecke územie obývalo v danom čase cca 31 017 obyvateľov na rozlohe 327,91 km2 a je charakteristické bohatými prírodnými, kultúrno – historickými zdrojmi a potenciálom pre rozvoj cestovného ruchu.

 

 
, Powered by Joomla!; Joomla templates by SG web hosting