Home Časopis a propagácia MAS LEV
Stretnutie zástupcov tretieho sektora okresu Levoča PDF Vytlačiť E-mail

 

Dňa 30. 5. 2007 sa uskutočnilo v poradí už tretie stretnutie kľúčových aktérov regionálneho rozvoja. Tento krát pozvanie prijalo 20 zástupcov neziskových organizácií a tzv. miestnych aktivistov, ktorí zastupujú aktívnu časť obyvateľstva jednotlivých obcí okresu Levoča, hoci nie sú členmi formálne zaregistrovaných občianskych združení.

Zástupcovia mimovládnych organizácií prezentovali na svojom stretnutí svoje úspechy i neúspechy a tiež zadefinovali problémy, ktoré trápi tretí sektor. Aktivisti zasa prejavili svoj názor a pohľad na problémy dobrovoľníctva a nezáujem mladých ľudí o túto sféru aktivít.

Spoločne sme stanovili hierarchiu problémov. Vzhľadom na to, že neziskový sektor je viac-menej závislý na viaczdrojovom financovaní a pomerne veľkú časť finančných prostriedkov získavajú nielen od domácich i zahraničných donorov, ale predovšetkým z fondov EÚ, tak za najzávažnejší v týchto rokoch považujú zúčastnení nesprávne nastavený systém financovania projektov zo štrukturálnych fondov a s tým spojené problémy s cash flow. Z pohľadu financií tretí sektor najviac trápi nepravidelnosť príjmov ako i chýbajúce sponzorstvo, či nedostatočné využitie grantových zdrojov. Ako druhý najväčší problém sa javí spolupráca subjektov regionálneho rozvoja. Absolútny deficit je v komunikácií samosprávy s tretím sektorom, prípadne nevyhovujúce, či nefungujúce partnerstvá. V tejto súvislosti tiež upozornili na problém chýbajúcich priestorov pre činnosť mimovládok.

Za tretí výrazný problém považujú zainteresovaní rozvoj ľudských zdrojov v MVOčkách. Predovšetkým nedostatočné zručnosti v e-mailovej komunikácii, nedostatočná vzájomná informovanosť, ako aj informovať vo vzťahu k širšej verejnosti a medializácia aktivít.

Nemenej dôležitým problémom sa javí personálne zabezpečenie činnosti MVO, nedostatočná, či nevhodná motivácia dobrovoľníkov pre trvalú spoluprácu, pasivita a nezáujem o veci verejné. Účastníci však poukázali aj na prílišnú kritiku zo strany ľudí bez konštruktívnych návrhov riešení.

Na tomto naozaj pracovne vyťaženom stretnutí sme sa stihli dotknúť aj našich možností prispieť do rozvoja regiónu v oblasti cestovného ruchu. Tu sme však pracovali v rovine, kedy žiadne finančné, ani ľudské, časové a priestorové problémy nejestvujú a pri takomto optimálnom pohľade bol zo strany účastníkov vyjadrený názor, kde by sa dokázali v oblasti cestovného ruchu angažovať. Takýto pohľad potrebujeme práve na správne nastavenie stratégie typu zdola nahor, ktorá sa bude následne samozrejme zaoberať aj finančnými zdrojmi, ktoré pokryjú ľudskú snahu riešiť problémy v území.

V závere sme miestnych aktivistov požiadali, aby nám pomohli rozniesť a zozbierať dotazníky, ktoré slúžia na prieskum verejnej mienky v rôznych oblastiach života v obciach, ako aj dotazníky určené podnikateľským subjektom, ktoré nám slúžia ako podklad pre zmapovanie aktuálnej situácie v oblasti ziskového sektora. Ťažká úloha založená na báze dobrovoľnosti ich čaká pri zozbieraní informácií o zručných ľuďoch v území, ako aj získanie informácií o významných nežijúcich rodákoch, či žijúcich legendách obce. So zástupcami neziskových organizácií sme sa dohodli na vytvorení spoločnej databázy, ktorá bude dôležitým zdrojom základných informácií o činnosti, počte členov a pod. a tiež podkladom a pre partnerskú spoluprácu nielen medzi jednotlivými združeniami, ale aj medzi zástupcami samosprávy a podnikateľského sektora.

Bližšie informácie o výstupoch, ako aj fotografie zo stretnutia nájdete na www.cpk.sk/levoca v súbore označenom LEADER.

Stretnutie koordinovala Ing. Andrea Hradiská, riaditeľka CPK Levoča ako regionálny expert pre prístup LEADER.

 
, Powered by Joomla!; Joomla templates by SG web hosting