Home Činnosť orgánov MAS a interné dokumenty Revízna komisia
Výstupy I. etapy projektu "Strecha regionálneho rozvoja obcí levočského okresu" PDF Vytlačiť E-mail

 

V rámci projektu „Strecha regionálneho rozvoja obcí levočského okresu“ sa aktivity v okrese orientujú na strategickú prípravu územia pre rozvoj cestovného ruchu metódou typu LEADER. V zmysle Zmluvy o NFP č. 2006 - OPZI-33-PO-0104 medzi Mestom Levoča a CPK Levoča boli za posledné obdobie uskutočnené rôzne aktivity. Ich realizácia sa plnila v súlade s plánovaným harmonogramom realizácie pre dané obdobie.

Ukončené aktivity (apríl – august 2007):

 • Proces VO – zákazka s nízkou hodnotou (apríl 2007)
 • Podpísaný dodatok č. 1 k zmluve o NFP zo dňa 28. 5. 2007
 • Zrealizovaný monitoring územia a úspešne spracovaný audit materiálnych, prírodných a kultúrnych zdrojov a spracovaná expertná SWOT analýza územia
 • Prebehol monitoring územia v oblasti existujúceho CR, na základe ktorého boli zaktualizované a doplnené údaje z celého územia do dokumentu „Audit cestovného ruchu“. K nemu bola doplnená expertná SWOT analýza územia v oblasti CR a boli priložené stručné profily miest a obcí okresu Levoča
 • Prebehol monitoring a zmapovanie ľudských zdrojov ako podklad pre spracovanie „Auditu ľudských zdrojov“ a expertnú SWOT analýzu
 • Uskutočnil sa čiastočný monitoring a zmapovanie existujúcich živnostníkov a podnikateľských subjektov v obciach okresu Levoča ako príprava na oslovenie prostredníctvom dotazníkov (zo živnostenského registra a obchodného registra)
 • Príprava a spracovanie dotazníka pre prieskum verejnej mienky
 • Príprava a spracovanie dotazníka pre prieskum podnikateľského sektora
 • Prebehlo hľadanie lídrov – miestnych aktivistov i zručných ľudí v území, pričom sa identifikovalo celkom 33 miestnych aktivistov v spolupráci, s ktorými sa pripravila aj výstava ktorá sa konala 17.5.2007 v NR SR v rámci VI. ročníka Dní vidieka v Bratislave. Prezentovali sa produkty a výrobky z územia okresu Levoča počas dvoch nasledujúcich týždňov. Cieľom je vybudovanie ľudských kapacít v území -
 • Spracoval sa súhrnný zoznam spoločenských, kultúrnych a športových podujatí v obciach, ktorý bude podkladom pre ďalšie budovanie kapacít v území a podklad pre prípravu a tvorbu akčného plánu, ako i nastavenie indikátorov spoločnej stratégie
 • V mesiaci máj sa zrealizovalo stretnutie so zástupcami tretieho sektora a tzv. miestnymi aktivistami, ktorí na stretnutí zadefinovali hlavné problémy dobrovoľníctva a činnosti neziskových inštitúcií. Miestni aktivisti zároveň dostali inštrukcie k práci v území a zadefinovala sa ich úloha v území
 • Priebežne sa konali individuálne stretnutia a konzultácie so starostami obcí levočského okresu. Telefonicky boli tiež dožiadané údaje nevyplnené v dotazníkoch, prípadne telefonicky či osobne dovysvetľované naše požiadavky k spolupráci pri získaní aktuálnych štatistických údajov
 • Medializácia projektu a donora – LIM jún 2007
 • Medializácia aktivít projektu a výzva k zapojeniu sa obyvateľov do dotazníkového prieskumu – príspevok v TV Levoča, premiéra odvysielaná dňa 4. 6. 2007, (www.tvlevoca.sk)

Spracoval: Ing. Katarína Pjatáková, regionálny expert CPK Levoča


Zoznam miestnych aktivistov

Por. číslo

 Obec

 Meno a priezvisko

1.

Baldovce

Margita Kotlárová

2.

Beharovce

Igor Polomský

3.

Bijacovce

Ján Pivovarníček, Mgr.

4.

Brutovce

Mária Petreková

5.

Bugľovce

Eva Hudáková

6.

Dlhé Stráže

Mária Hradiská, Bc.

7.

Doľany

Marianna Dzuriková

8.

Domaňovce

Andrea Garčarová, Mgr.

9.

Dravce

Marta Kožíková

10.

Dúbrava

Juliána Gordiaková, Mgr.

11.

Granč-Petrovce

Darina Kaľavská, Ing.

12.

Harakovce

Božena Melíšková

13.

Jablonov

Monika Fabianová, Ing. 

14.

Klčov

Gabriela Dublanová

15.

Korytné

Alena Jasenčáková

16.

Kurimany

Ľubomír Antal

17.

Levoča

Anna Lazorová
Katarína Pjatáková, Ing.

18.

Lúčka

Ľuboš Tatranský

19.

Nemešany

Dana Gadušová

20.

Nižné Repaše

Lýdia Kolejová

21.

Oľšavica

Ivana Zahorjanová

22.

Ordzovany

Stanislav Janščák

23.

Pavľany

Monika Maximová

24.

Poľanovce

Helena Iľašová

25.

Sp. Podhradie

Jozef Vencel

26.

Spišský Hrhov

Katarína Majerechová

27.

Spišský Štvrtok

Eva Bajtošová

28.

Studenec

Mária Gondová

29.

Torysky

Ján Čarák

30.

Uloža

Andrea Marušáková

31.

Vyšné Repaše

Mária Marečáková

32.

Vyšný Slavkov

Viera Kašperová

* miestni aktivisti boli identifikovaní v rámci realizácie projektu pod názvom „Strecha regionálneho rozvoja obcí levočského okresu“ - projekt je spolufinancovaný Európskymi spoločenstvamiL


 

 
, Powered by Joomla!; Joomla templates by SG web hosting