Home Samosprávy regiónu MAS Lúčka
Pracovné stretnutie s inštitúciami pôsobiacimi v cestovnom ruchu PDF Vytlačiť E-mail

 

V rámci projektu „Strecha regionálneho rozvoja obcí levočského okresu“ sa dňa 21.9.2007 uskutočnilo v poradí už piate pracovné stretnutie, ktoré zorganizovalo CPK Levoča z iniciatívy jeho pani riaditeľky Ing. Andrey Hradiskej. Zámerom bolo na jednej strane vysvetliť prístup Leader ako metódu vhodnú pre zabezpečenie trvalo udržateľného sociálno – ekonomického rozvoja územia, ktorá odzrkadľuje miestne potreby a na strane druhej zapojiť pozvané subjekty do riadenia rozvoja v území.

Doterajšie schôdzky sa uskutočnili s rôznymi cieľovými skupinami a to:

 • mimovládne organizácie
 • školy (učitelia, vedúci pracovníci, žiaci)
 • starostovia , primátori ako aj poslanci
 • miestni aktivisti a živnostníci identifikovaní v dotazníkoch prieskumu verejnej mienky ako ochotní spolupracovať na rozbehu a riadení rozvoja

V spomínaný deň však boli pozvané inštitúcie, ktoré rôznym spôsobom pôsobia v odvetví turizmu.

Workshop začal vysvetlením prístupu Leader, aby sa zúčastnení vedeli orientovať v tejto metodike, prostredníctvom ktorej je možné dosiahnuť želateľné výstupy rozvoja vidieckych regiónov. Súčasťou interpretácie prístupu bola praktická ukážka ilustrujúca význam spolupráce, ktorá je predpokladom pre silnejší efekt, a to v porovnaní so snahou nekooperujúcich jednotlivcov.

Druhú časť podujatia tvorila aktivizácia zúčastnených a ich vzájomná práca na identifikovaní nosných problémov v rozvoji cestovného ruchu a následné určenie ich poradia podľa priority. Diskusia dopĺňala pracovnú atmosféru, avšak cieľom nebolo kritizovať neposkytnuté príležitosti alebo iné záležitosti, ale racionálne stanoviť to, čo budeme robiť teraz pre lepšiu budúcnosť.

Na záver sme sa rozišli s nádejou, že väčšina prítomných príde na ďalšie dôležité pracovné stretnutie, kde sa po prvý krát stretnú účastníci všetkých doterajších pracovných skupín naraz a všetci budú participovať už na tvorbe rozvojovej stratégie.

Spracoval: Ing. Katarína Pjatáková, regionálny expert CPK Levoča

PORADIE IDENTIFIKOVANÝCH PROBLÉMOV
V REGIÓNE LEVOČA PODĽA PRIORITY

Problém č.1: Partnerstvo PPP

 • celková spolupráca
 • vzájomná intenzívna spolupráca mesta a súkromného sektora
 • vznik samostatného oddelenia pre CR
 • spolupráca mesta s podnikateľmi pri tvorbe programov
 • komunikácia mesto s podnikateľmi v oblasti CR
 • koordinácia a zdieľanie úspechov a starostí iných
 • komunikácia

Problém č.2: Technická infraštruktúra

 • málo rozostavaná autobusová stanica
 • pešia zóna v meste Levoča
 • zatraktívniť vzhľad Levoče a jej okolia
 • príliš veľa neopravených budov
 • technická infraštruktúra na Levočskú Dolinu
 • obchodná sieť v meste
 • cyklistický chodník
 • krytý bazén
 • chýbajúca možnosť zakúpenia vecných predmetov pre turistov

Problém č.3: Koncepcia

 • chýba komplexný rozvoj regiónu
 • chýba spoločná koncepcia CR pre mesto a celý okres

Problém č.4: Doplnkové služby

 • služby pre udržanie turistov v meste
 • rozšírenie doplnkových služieb
 • zlepšenie kvality ponúkaných služieb
 • zabezpečiť vyžitie turistov
 • udržať turistov kvalitnými službami a rôznorodou ponukou
 • málo možností pre turistov
 • zatraktívnenie historického centra mesta Levoča
 • zabezpečiť relaxačné vyžitie turistov
 • zabezpečiť sprievodcov pre turistov

Problém č.5: Podpora domáceho CR

 • podpora domáceho cestovného ruchu zavedením turistického pasu

Problém č.6: Informácie a osveta

 • potreba informačnej databázy
 • zvýšiť informovanosť o regióne
 • zabezpečiť dostatočnú informovanosť o podujatiach v okrese
 • dať všetkým prevádzkam celoročný program spoločenských akcií

Problém č. 7: Financie

 • nízka finančná podpora zo strany mesta
 • nedostatok financií

Problém č.8: Marketing

 • reklama
 • Levoča je „spiaca krásavica“
 • zlepšenie marketingu v oblasti CR
 • propagácia
 • vytvoriť produkty kultúrneho vyžitia v historickom jadre
 • reklamná kampaň

Problém č.9: Rómska problematika

 • Rómovia na námestí

Problém č.10: Nezáujem zapojiť sa do rozvoja CR

 • potreba zabezpečenia nepretržitých prevádzok - obchody, kultúrne inštitúcie, historické objekty


 
, Powered by Joomla!; Joomla templates by SG web hosting